Main page

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Popowski Remigiusz, Dionizjos Trak i jego Gramatyka (Dionysius Thrax and his ), Roczniki Humanistyczne, 35, 1987, 3, s.59-71.

Popowski Remigiusz, Perypetie z leksyką "Septuaginty" (Trials and tribulations with the lexis of the Septuagint), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.439-452.

Popowski Remigiusz, Semantyka form imperatiwu w Listach Pawła z Tarsu (Semantics of the Imperative in the Letters of Paul of Tars), Roczniki Humanistyczne, 32, 1984, 3, s.21-55.

Popowski Remigiusz, Wielki słownik grecko - polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko - greckim oraz indeksem form czasownikowych, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1994, ss.XIX+938.

Popowski Remigiusz, Wielki słownik grecko - polski Nowego Testamentu: wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko - greckim oraz indeksem form czasownikowych (The great Greek - Polish dictionary of New Testament: edition with the full localization of Greek entries, Polish - Greek key and index of verb forms), Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1995, ss.XIX+938, (Prymasowska Seria Biblijna).

Popowski Remigiusz, Wprowadzenie, [w:] Grecko - polski Nowy Testament: wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, przeł. R. Popowski, M. Wojciechowski, Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa 1994, ss.XI-XLV.