Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- #M# -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Mrozewicz Leszek, Arystokracja municypalna w rzymskich prowincjach nad Renem i Dunajem w okresie wczesnego cesarstwa, UAM, Poznań 1989, ss.321.

Mrozewicz Leszek, Epigrafika a paleografia (Paleographica Novensia 3), Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 18, 2008, s.491-502.

Mrozewicz Leszek, In suo. Agri decumates w przededniu załamania się rzymskiej obrony limesowej, Antiquitas, 21, 1995, s.105-110.

Mrozewicz Leszek, Kilka słów o książce..., [w:] Świadectwa epigraficzne: historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, przeł. A. Baziór, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008, ss.XI-XII.

Mrozewicz Leszek, Kleinorteliten in den Nordprovinzen des Römischen Reiches im 1.-3. Jahrhundert, Antiquitas, 22, 1997, s.115-122.

Mrozewicz Leszek, Laurentes Lavinates a prowincja Dacja. Przyczynek do dziejów romanizacji, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 10, 1994, s.91-99.

Mrozewicz Leszek, Miasta rzymskie na dolnym Dunajem w okresie przełomu (III - IV w.) ze szczególnym uwzględnieniem miasta Novae, Studia Europaea Gnesnensia, 1-2, 2010, s.261-285, www.wbc.poznan.pl.

Mrozewicz Leszek, Między Scyllą a Charybdą... Wspomnienie o profesorze Jerzym Kolendo, Studia Europaea Gnesnensia, 2014, 10, s.433-439.

Mrozewicz Leszek, Paleography of Latin inscriptions from Novae (Lower Moesia), Wyd. PTPN, Poznań 2010, ss.233.

Mrozewicz Leszek, Profesor Tadeusz Zawadzki (7 IV 1919 - 4 I 2008), Meander, 61, 2006, 3-4, s.190-194, www.ceeol.com.

Mrozewicz Leszek, [rec.] Andrzej Łoś, "Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze": studium socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Domicjana, Wrocław 1997, Gnomon, 72, 2000, s.137-141.

Mrozewicz Leszek, [rec.] Kunisz A., Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p. n. e. - 68 r. n. e.), Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 663, Katowice 1984, ss.144, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 48, 1987, s.267-269.

Mrozewicz Leszek, [rec.] Słapek D., Sport i widowiska w świecie antycznym, Wyd. „Homini”, Wyd. UW, Kraków-Warszawa 2010, ss. 799, Studia Europaea Gnesnensia, 3, 2011, s.279-281.

Mrozewicz Leszek, Religion et despotisme: le cas de Domitien, [w:] Pouvoir et religion dans le monde romain, red. A. Vigourt, X. Loriot, A. Bérenger - Badel, B. Klein, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, Paris 2006, ss.89-96.

Mrozewicz Leszek, Res municipalis w Mezji Dolnej, Antiquitas, 8, 1979, s.139-146.

Mrozewicz Leszek, Wstęp (Ludwik Piotrowicz, Poznań i kult panującego), [w:] Piotrowicz L., Kult panującego w starożytności, Wyd. PTPN, Poznań 2006, ss.11-25.

Mrozewicz Leszek, Ze studiów nad rolą canabae w procesie urbanizowania terenów pogranicza reńsko-dunajskiego w okresie wczesnego cesarstwa, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.285-297.