Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- #S# -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Sitek Bronisław, Autonomia administracji kościelnej i państwowej w świetle rozwiązań rzymskich i doświadczeń pierwszych wspólnot chrześcijańskich a wpółczesne rozwiązania w prawie publicznym, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.211-225.

Sitek Bronisław, O edykcie Teodozjusza "De fide catholica". Krótkie uwagi o tolerancji i nietolerancji religijnej na przełomie IV i V w. po Chr., [w:] Cuius regio, eius religio? Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Lublin 20-23 IX 2006, red. Grzegorz Górski, Leszek Ćwikła, Marzena Lipska, Wyd. KUL, Lublin 2006, ss.11-23.

Sitek Bronisław, [rec.] Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie. Wyd. KUL, Lublin 2007, ss.239, Czasopismo Prawno - Historyczne, 60, 2008, 1, s.307-310.

Sitek Bronisław, Zadania "municipium" w świetle "lex Irnitana". Przyczynek do studiów nad prawem municypialnym w starożytnym Rzymie, Zeszyty Prawnicze, 6, 1, 2006, s.159-171.