Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- #K# -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Kuryłowicz Marek, Das römische Recht und die Grundprobleme der Rechtsvergleichung, Klio, 72, 1990, 1, s.225-233.

Kuryłowicz Marek, Geneza i forma rzymskiej adopcji, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 22, 1975, s.143-161.

Kuryłowicz Marek, "Illotis manibus". Henryk Kupiszewski i współczesne dyskusje romanistyczne w Polsce, Zeszyty Prawnicze, 15, 2, 2015, s.99-112, wpia.uksw.edu.pl.

Kuryłowicz Marek, Kilka uwag o tradycji i współczesności prawa rzymskiego, Forum Iuridicum, 1, 2002, s.21-41.

Kuryłowicz Marek, Loca aedilem metuentia (Sen. de vita beata 7, 1, 3). Z działalności edylów rzymskich na rzecz ochrony porządku i moralności publicznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 32-33, 1985-1986, s.123-135.

Kuryłowicz Marek, Nowe problemy prawa justyniańskiego, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 25, 2, 1983, s.67-71.

Kuryłowicz Marek, Odpowiedzialność "nieletnich" za czyny bezprawne w prawie rzymskim, [w:] Postępowanie z nieletnimi: orzekanie i wykonanie środków wykonanie środków wychowawczych i poprawczych, red. Tadeusz Bojarski, Wyd. UMCS, Lublin 1988, ss.9-19.

Kuryłowicz Marek, Paul. D. 47, 10, 26 i obyczajowo-prawne zagadnienia rzymskiej iniurii, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 31, 1984, s.275-285.

Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej, Zeszyty Prawnicze, 1, 2001, s.9-25.

Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie jako uniwersalna metafora etyczna - na przykładzie utworów Louisa Aragona i Mieczysława Jastruny, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, red. Antoni Dębiński, Maciej Jońca, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.143-151.

Kuryłowicz Marek, Prawo rzymskie wobec przejawów luksusu i marnotrawstwa, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.131-140.

Kuryłowicz Marek, Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego, Forum Iuridicum, 4, 2002, s.229-245.

Kuryłowicz Marek, Prof. dr Adam Wiliński (w 100-lecie urodzin i 60-lecie doktoratu), Studia Iuridica Lublinensia, 12, 2009, s.11-26.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Wyd. KUL, Lublin 2007, ss.239, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.369-372.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Dębiński Antoni, Rzymskie prawo prywatne. Kompedium, Lexis Nexis, Warszawa 2005, ss.401, Czasopismo Prawno - Historyczne, 58, 2006, 2, s.333-335.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Giaro T., Römische Rechtswahrheiten. Ein Gendanken -experiment, Wyd. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2007 [Studien zur europaischen Rechtsgeschichte. Veroffentlichungen des Max-Planck-Instituts fur europaische Rechtsgeschichte, Band 219], ss.XII+767, Zeszyty Prawnicze, 8, 1, 2008, s.372-377.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Luigi Labruna, Vim fieri veto. Alle radici di une ideologia, Jovene Editore, 1971, s.XIII, 319, Czasopismo Prawno - Historyczne, 25, 1973, 2, s.249-252.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Terra, mare et homines, II. Studies in memory of Professor Tadeusz Łoposzko ["Res Historica" t. 29, 2010] Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 234, Czasopismo Prawno - Historyczne, 63, 2011, 1, s.468-470.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Wolińska T., Justynian Wielki, Wyd. WAM, Kraków 2002, ss.95+4nlb, Zeszyty Prawnicze, 4, 1, 2004, s.261-266.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Zabłoccy M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst, tłumaczenia, objaśnienia, Wyd. Liber, Warszawa 2000, ss.81, Czasopismo Prawno - Historyczne, 53, 2001, 2, s.233-236.

Kuryłowicz Marek, [rec.] Zabłocki J., Tarwacka A., Publiczne prawo rzymskie: skrypt z wyborem źródeł, Liber, Warszawa 2005, ss.181, Czasopismo Prawno - Historyczne, 57, 2005, 1, s.408-410.

Kuryłowicz Marek, Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.F, 49, 1994, s.139-157.

Kuryłowicz Marek, Swetoniusz, Caligula 38. Próba interpretacji w świetle rzymskiego prawa spadkowego, Studia Prawnoustrojowe, 7, 2007, s.179-188, dlibra.bg.uwm.edu.pl.

Kuryłowicz Marek, Tresviri capitales oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 40, 1993, s.71-79.

Kuryłowicz Marek, Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 35, 1988, s.29-38.

Kuryłowicz Marek, Ustawodawstwo rzymskie w sprawie fałszywych miar i wag, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis s.A, 33, 1-2, 1991-1992, s.73-77.

Kuryłowicz Marek, Zum Begriff der adoption in Gai Epitome, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 27, 1980, s.13-24.