Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- #Ś# -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Świrgoń - Skok Renata, "Accessio" (akcesja) w terminologii rzymskiego prawa prywatnego, Zeszyty Prawnicze, 8, 2, 2008, s.37-54.

Świrgoń - Skok Renata, Hereditas damnosa - ryzyko nabycia spadku w prawie rzymskim, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.121-130.

Świrgoń - Skok Renata, Prawnorzeczowe skutki wylewów rzecznych i powodzi według prawa rzymskiego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska s.G, 52-53, 2005-2006, s.153-165, www.annales.umcs.lublin.pl.

Świrgoń - Skok Renata, Zasada accessio cedit principali przy akcesji rzeczy ruchomych w prawie rzymskim, Studia Iuridica Lublinensia, 12, 2009, s.129-141.